Certifications

Filtres

Succursale

Recherche de certifications

  • Sostmeier GmbH & Co. KG Flieden IFS Logistics 2.2
  • Bescheinigung Art.29 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 834/2007 (Biozertifikat)
  • Sologis SAS OEA
  • Sostmeier SAS OEA
  • SQAS Transport Service Assessment Lotte
  • Sostmeier GmbH & Co. KG Internationale Spedition ISO 9001:2015
  • Sostmeier GmbH & Co. KG Internationale Spedition ISO 9001:2015 english
  • Sostmeier Logistics GmbH AEO-Zertifikat
  • Sostmeier SAS ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
  • Attestation SQAS Le Thillay